Przepisy gry podwójnej

Wszystkie przepisy gry pojedynczej odnoszą się także do gry podwójnej, z następującymi wyjątkami:

Kolejność podawania w grze podwójnej

Para, która ma podawać w pierwszym gemie seta, ustala, który z partnerów będzie podającym, natomiast para przeciwna ustala podającego w drugim gemie. Partner podającego w pierwszym gemie będzie podającym w trzecim gemie, partner podającego w drugim gemie – podającym w czwartym gemie i tak dalej, we wszystkich kolejnych gemach seta. Partner podającego może zająć dowolne miejsce po swej stronie siatki, w obrębie pola gry lub poza nim.

Kolejność odbioru podania w grze podwójnej

Para, która ma odbierać w pierwszym gemie seta, ustala, który z partnerów odbierze pierwsze podanie i zawodnik ten będzie odbierał pierwsze podanie w każdym nieparzystym gemie tego seta. Podobnie para przeciwna ustala, który z partnerów odbierze pierwsze podanie w drugim gemie i zawodnik ten będzie odbierał pierwsze podanie w każdym parzystym gemie tego seta. Partnerzy odbierają podania na przemian w ciągu każdego gema.

Podanie poza kolejnością w grze podwójnej

Jeżeli zawodnik wykona podanie poza kolejnością, jego partner, który powinien był podawać, musi podawać niezwłocznie po stwierdzeniu pomyłki. Wszystkie rozegrane punkty wykonane do tego momentu zostają zliczone. Jeżeli do chwili stwierdzenia pomyłki został rozegrany cały gem, kolejność podawania ma zostać taka, jak ją zmieniono.

Zmiana kolejności odbioru w grze podwójnej

Jeżeli podczas gry kolejność odbioru podania została przez odbierających zmieniona, ma ona pozostać taka, jak ją zmieniono, do zakończenia gema, w którym stwierdzono błąd, natomiast partnerzy muszą przywrócić pierwotną kolejność odbioru w następnym gemie tego seta, w którym będą odbierali podanie.

Złe podanie w grze podwójnej

Podanie jest złe z przyczyn określonych w przepisach dotyczących gry pojedynczej, a także w przypadku, gdy piłka dotknie partnera podającego, bąd? czegokolwiek, co ma on na sobie lub trzyma. Jeżeli natomiast podawana piłka przed zetknięciem się z ziemią dotknie partnera odbierającego punkt wygrywa para podająca.